29 de gener de 2020

Llei antiocupa, novetats i avantatges per als propietaris

L'última llei anti ocupació il·legal d'habitatges persegueix el desallotjament dels ocupes i una ràpida recuperació de l'immoble ocupat. Aquesta recuperació expressa ha de donar-se tant si s'ostenta la propietat de l'habitatge com el seu usdefruit. El desallotjament ha de donar-se en un termini inferior als 20 dies. Amb la llei anterior aquest termini podia ser de fins a dos anys.

La llei que regula l'ocupació il·legal d'habitatges és la Llei 5/2018, de l'11 de juny i suposa una modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil.


Procés de desallotjament en l'ocupació il·legal d'habitatges

Amb aquesta llei, el procés de desallotjament comença quan el titular de l'immoble ocupat cursa una denúncia i informa el jutge de l'ocupació. Per a això és necessari que el titular justifiqui la possessió de l'habitatge mitjançant la presentació del títol acreditatiu com poden ser les escriptures de propietat o el contracte de lloguer. Per això és més que recomanable no deixar aquests títols dins de l'habitatge o tenir una còpia fora d'aquesta.
Després de la denúncia el jutge ha de cerciorar-se que l'ocupa no és una persona amb vulnerabilitat social. Si fos aquest el cas, el propi demanarà a l'Administració competent un allotjament alternatiu en un termini de set dies.


Si el suposat ocupa no aporta documentació que justifiqui la seva permanència en l'habitatge, els tribunals cursaran un acte que ordeni "l'immediat lliurament de la possessió de l'habitatge". L'execució haurà de ser immediata quedant anul·lat el termini de 20 dies que en la Llei d'Enjudiciament Civil era d'obligat compliment. 


La sentència serà dictada immediatament i la llei explicita: "no cabrà cap recurs i es portarà a efecte contra qualsevol dels ocupants que es trobessin en aquest moment en l'habitatge".
Els ocupes només podran presentar una oposició al procés en un termini màxim de cinc dies en el cas que ostentin títol que justifiqui la seva permanència en l'habitatge o en el cas que el demandant estigui en falta de títol.


Dos tipus d'ocupació il·legal d'habitatges

1.    Ocupació de l'habitatge habitual

2.    Ocupació d'immobles buits o segones residències


L'afectació en els dos casos és molt diferent ja que en el primer cas es protegeix l'habitatge de les persones i en el segon la propietat immobiliària.  Conseqüentment també ho és la tipificació del delicte.


En el cas de donar-se una ocupació il·legal d'habitatge habitual estem davant un cas de violació de domicili. Aquest delicte està tipificat en el Codi Penal. Permet a l'autoritat pertinent desallotjar l'immoble de manera immediata. És fonamental que la denúncia es cursi immediatament després de la violació de domicili, que no ocupació. Això habilita a la policia perquè procedeixi al desallotjament ja que s'està cometent un delicte fragant de violació de domicili en aquest precís instant.  Les primeres 48 hores són clau.

També és important seguir les recomanacions de seguretat en la llar quan preveiem estar temps fos ja sigui per vacances, treball o altres situacions que ens impedeixin habitar la nostra casa durant un llarg període. Aquí trobareu un article amb les recomanacions facilitades pels cossos de seguretat.


L'ocupació il·legal d'immobles buits o segones residències no és un delicte penal pel que es tracta des de la via civil. En aquest cas el procediment de denúncia i aportació documental és igual a l'anterior però la diferència consisteix en el fet que cal instar un “desnonament per precari”
En aquests casos la propietat sol trigar molt més a detectar l'ocupació il·legal de l'immoble i el desallotjament pot complicar-se molt arribant a terminis de fins a un any.

També es dóna que, com la detecció del delicte sol ser tardana, els ocupes solen tenir més temps per a instal·lar-se i una metodologia molt estudiada per a entorpir i prolongar el seu desallotjament. Les accions més habituals solen ser: canvi de panys, empadronar-se, pagar rebuts de subministraments, omplir la nevera i armaris, posar fotos pròpies, entre altres.
Per això és fonamental la vigilància i l'acció comunitària. Els veïns solen ser els detectors, abans que els propietaris,  de l'ocupació il·legal de l'immoble amb el que la seva labor informativa sol ser vital.


La comunitat de propietaris, com a part afectada, pot denunciar les activitats il·lícites i exercir l'acció de cessació i expulsió per la realització d'activitats molestes, insalubres, prohibides en els estatuts, nocives o perilloses recollida en l'article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal. El president o representant apoderat de la comunitat ha de presentar una demanda civil denunciant el cas.
Abans de presentar la demanda, s'haurà de demanar als ocupes que cessin aquestes activitats. Si no fan cas a la petició se celebrarà una junta de veïns on s'aprovi presentar la demanda davant els tribunals, on es demanarà denunciarà aquestes activitats i es demanarà la immediata cessació de la i l'expulsió dels ocupes.


Immobles objectiu dels ocupes

L'ocupació il·legal de l'habitatge habitual es dóna molt poc ja que, com hem esmentat anteriorment, és un delicte tipificat en el Codi Penal i el desallotjament sol ser molt ràpid.
L'alarma social en aquest sentit ha anat en augment però la realitat és a aquest tipus d'ocupacions sol donar-se en poques ocasions.

Els immobles objectiu fonamental en les ocupacions il·legals solen ser els habitatges buits, segones residències,  promocions immobiliàries a punt de lliurar i els pisos anunciats per a la seva venda o lloguer.


I com a principal objectiu estan els habitatges adjudicats a les entitats financeres ja que se sol trigar molt a detectar que l'immoble ha estat ocupat.


Resumint:
  1. hi ha dos tipus d'ocupació; la de l'habitatge habitual que representa un delicte d'aplanament tipificat pel codi penal i la d'immobles buits que és un delicte d'ocupació i es tramita per la via civil
  2. els immobles objectiu dels ocupes solen ser habitatges buits, especialment els adjudicats a entitats bancàries
  3. la detecció primerenca de l'ocupació i la denúncia per part de la propietat en les primeres 24-48 hores és fonamental per a agilitar el procés de desallotjament

Ens valora la noticia?
El seu parer és important per a nosaltres

Aquesta notícia té un total de 8 vots

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei