Administradors de finques a Barcelona

Administració de comunitats

L'Administració de Finques i Comunitats de Propietaris des de fa més de 90 anys ens aporta una gran experiència per gestionar amb professionalitat tots els serveis i necessitats dels nostres clients, des de les petites incidències diàries, fins a problemes de convivència entre veïns, obres de rehabilitació de la finca o actualitzacions a les noves normatives i lleis, sempre d'acord amb els acords de la Junta de Propietaris i en contacte permanent amb el President de la Comunitat. Els nostres professionals són experts en el Règim Jurídic Català relatiu a la Propietat Horitzontal i el principi bàsic de la nostra actuació és la base de la llei.


Serveis d'administrador de finques a les Comunitats de Propietaris: el podem ajudar!


Gestió d'incidències i obres

 1. Resoldre les incidències diàries que es produeixin en la Comunitat de Propietaris i gestionar la seva resolució d'acord amb el seu President i els nostres experts.
 2. Vetllar per la bona convivència i l'harmonia entre els veïns de la Comunitat, mediant en els casos que així sigui necessari en els conflictes d'interessos entre els propietaris (danys i perjudicis per sorolls, actes vandàlics, pisos turístics il·legals ...)
 3. Elaboració i seguiment de contractes laborals d'empleats al servei de la Comunitat (porters, conserges, jardiners, vigilants ...). Compliment del conveni laboral. Previsió de Riscos Laborals.
 4. Execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent per aconseguir un manteniment òptim de l'edifici.
 5. Sol·licitud de pressupostos d'obres de rehabilitació a empreses de confiança amb experiència contrastada en el sector i totes les garanties necessàries.
 6. Presentació d'instàncies i documentació davant les administracions públiques: sol·licitud per a rehabilitació de façanes, Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). Informació, assessorament i tramitació de les subvencions vigents per a les obres de rehabilitació.
 7. Tramitació i pagament dels impostos de la Comunitat: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i taxes urbanístiques.
 8. Custòdia de la documentació de la Comunitat: liquidació de comptes, derrames, llibres d'actes, etc. complint les normatives de les lleis de protecció de dades.
 9. Posem a la seva disposició sales de reunions amb equips multimèdia per a reunions de veïns, consultes tècniques o presentacions de projectes.


Gestió econòmica i control dels comptes

El nostre Servei d'Administració 24 hores AdmiWeb

 • Permet la consulta en línia dels moviments econòmics de la Comunitat així com tots els documents, escriptures i contractes que pertanyin a la mateixa.
 • Preparació dels comptes anuals per a ser presentades a la Junta Ordinària, reducció de despeses mantenint la qualitat dels serveis prestats.
 • Elaboració acurada del pressupost anual de les despeses de la finca, establint les quotes suficients per cobrir-les.
 • Recerca de les ofertes i pressupostos més favorables per a la seva comunitat per part d'industrials de confiança en serveis de: paleta, fontaneria, lampisteria, control de plagues i camions cisterna.
 • Seguiment oportú en els casos de retards en el pagament de les quotes comunitàries i sobretot en el d'impagaments continuats.
 • Preparació de tota la documentació necessària per traslladar als nostres advocats experts en demandes per morositat. Assessorament a la Comunitat des de l'inici fins a la resolució del judici.Administració de Patrimoni


Com experts en l'administració de Patrimoni estudiem la millor manera d'obtenir la màxima rendibilitat i benefici per als nostres clients. Ens encarreguem de gestionar amb eficàcia la comercialització de les seves inversions immobiliàries i de trobar els millors llogaters per aconseguir la màxima seguretat.

Estem al dia dels canvis en les lleis de la propietat vertical i horitzontal, perquè els nostres clients estiguin completament assessorats.


Gestió incidències i obres

La nostra funció és alliberar de preocupacions al propietari, actuant de manera ràpida i eficient. Gestionem la millor solució als problemes que apareguin en la seva propietat, informant de la seva evolució i contactant amb els millors professionals per trobar la solució òptima als seus interessos.

 • Assistim en la seva representació a les Juntes de la Comunitat de Propietaris.
 • Gestió i assessorament sobre les obres obligatòries o necessàries a realitzar. Obtenció de pressupostos econòmics i amb garantia. Seguiment i control de les mateixes.
 • Liquidació i pagament de les empreses intervinents i repercussió als llogaters de les despeses que els corresponguin.
 • Sol·licitud i tramitació de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)


Gestió econòmica i cobraments

Portem una comptabilitat en temps real, realitzant un pressupost de despeses i ingressos. Presentem estats de comptes mensuals, de manera clara i entenedora.

 • Emissió, domiciliació i gestió de rebuts. No paguem absolutament cap despesa que no hagi estat prèviament autoritzada per la propietat.
 • Liquidació i pagament d'impostos (IBI) i en cas de locals de negoci o comunitat de béns declaracions i liquidacions d'impostos (IVA, IRPF ...), altes, baixes, etc.
 • Rapidesa en la reclamació de les rendes de lloguer impagades. Gestió amistosa i reclamació extrajudicial de cobrament dels rebuts pendents de pagament.


Tràmits davant les companyies proveïdores de serveis i manteniment

 • Tràmits amb les companyies proveïdores de serveis i subministraments (aigua, llum, ascensors, telèfon, neteja, assegurances, etc.)
 • Manteniment d'ascensors, neteja d'escales, porter electrònic, antenes TV, càmeres de seguretat, etc.
 • Gestió de nòmines de porters i conserges, prevenció de riscos laborals, IRPF.


Comercialització de la seva propietat. Renovacions i rescissions de contractes

 • Assessorament en la contractació i la renovació de contractes, així com en les actualitzacions de renda, traspassos, notificacions de finalització de contractes, documents de subvenció, etc.
 • Redacció de contractes, amb les clàusules més aconsellables per protegir els seus interessos.
 • Difusió de la seva propietat en els portals immobiliaris més destacats
 • Selecció de llogaters amb les màximes garanties.
 • Sol·licitud i tramitació dels documents necessaris per a la comercialització del seu immoble: Cèdula d'habitabilitat. Certificat energètic. Certificat de Baixa tensió
 • Gestió de les fiances davant l'Institut Català del Sol (Incasòl).“A més a més també oferim serveis
d’assegurances i d’assessorament jurídic i financer”


Vull que m'administreu

Si el que desitges és comprar clica aquí

Vull comprar

Contacte amb nosaltres

Si vols fer-nos una consulta, escriu-nos!

contacta'ns

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei