Política de Privacitat


Veure Política de Privacitat Correduria


POLÍTICA DE PRIVACITAT FINCAS CARBONELL S.L.P.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per FINCAS CARBONELL, S.L.P. Per això, i segons s'estableix en la normativa vigent de protecció de dades, (RGPD, LOPDGDD), es posa en coneixement dels usuaris, la política duta a terme pel que fa al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.


La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. És per això que FINCAS CARBONELL es reserva el dret de modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s'accedeixi a la web.


Data darrera actualització; 09/20/2021


Qui és el titular responsable de l'tractament de les seves dades?

FINCAS CARBONELL, S.L.P.:

CIF: B61538666

Carrer d'Aribau, 185, 5, 08021 Barcelona

Correu electrònic de contacte: protecciondatos@carbonell.com


Amb quins fins tractem les seves dades? Quina és la legitimació per poder tractar-les i durant quant de temps les conservem?

En FINCAS CARBONELL tractem les seves dades personals de manera lícita, lleial i transparent i són recopilats amb finalitats determinades, explícites i legítimes tal com s'exposa a continuació en la present política de protecció de dades i no seran tractats posteriorment de manera incompatible. Les dades que tractem són les adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per als que són tractats. Vetllarem perquè siguin exactes i actualitzades en tot moment.


FINALITATS DEL TRACTAMENT:


1.- FORMULARIS DE CONTACTE: Atenem qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.

• Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment que es considera atorgat amb l'enviament voluntari de les seves dades a l'empresa.

• Termini de conservació: les dades personals seran eliminats un cop atesa la seva petició.


2.- GESTIÓ COMUNITATS: La finalitat del tractament és la gestió i administració ordinària dels assumptes de la comunitat de propietaris en virtut de la llei de propietat horitzontal, així com les comunicacions necessàries amb els comuners per dur a terme aquesta gestió.

• Legitimació: La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis d'administració de finques.

• Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual establerta i un cop finalitzada aquesta durant els terminis de prescripció d'accions legalment previstos.


3.- GESTIÓ IMMOBILIÀRIA I ALTRES SERVEIS: Les finalitats del tractament són:

La gestió de clients i potencials clients relacionada amb els serveis que ofereix l'empresa: compravenda, lloguers i inversions immobiliàries.

La prèvia avaluació de rendes, fiscal, o financera, per assegurar la solvència per dur a terme l'eventual operació.

• Legitimació: La base legal per al tractament és, la relació precontractual o contractual establerta

• Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual establerta i un cop finalitzada aquesta durant els terminis de prescripció d'accions de reclamació legalment establerts.

En els supòsits que un cop lliurada la documentació amb dades personals, l'operació de compravenda o lloguer no arribi a formalitzar-se, aquesta s'eliminarà, conservant únicament les dades de contacte durant dos mesos, per atendre eventuals reclamacions relacionades amb el servei donat.


4.- PROVEÏDORS I COL·LABORADORS: La finalitat del tractament és la gestió de les relacions comercials i contractuals amb els proveïdors i col·laboradors; gestió de comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

• Legitimació: La base legal per al tractament és l'existència d'una relació precontractual o contractual.

• Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual establerta i un cop finalitzada aquesta durant els terminis de prescripció legalment previstos


Informació sobre les comunicacions comercials

En cas que FINCAS CARBONELL tracti les dades facilitades pels usuaris per remetre'ls comunicacions comercials sol·licitarà prèviament el seu consentiment per a aquesta finalitat, per remetre'ls informació, publicitat i comunicacions comercials per via electrònica, postal, SMS o qualsevol altra via, sobre els productes i serveis de l'empresa. L'Usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment.


A qui els comuniquem?

FINCAS CARBONELL comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:

• Per obligació legal a l'administració tributària per a pagament d'impostos.

• Cessió efectuada en el marc d'una petició judicial i/o policial.

• Cessió necessària per a la realització de serveis: com a proveïdors industrials, entitats financeres per efectuar els cobraments oportuns, companyies d'assegurances per a la gestió d'assegurances, entitats de recobrament per a la corresponent reclamació del deute pendent de pagament.

No està prevista la transferència internacional de dades.


Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com exercir?

• Dret d'accés, rectificació i supressió: L'usuari tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

• Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret d'oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Dret a la portabilitat de les dades: L'usuari tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD-www.aepd.es) en cas que no hi hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.


Per exercir els drets esmentats pot enviar un correu electrònic a protecciondatos@carbonell.com, identificant a la seva petició la següent informació:


1.- Dades de la persona sol·licitant (Nom i cognoms)

2.- Direcció de contacte

3.- Dret que vol exercir

4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d'un mes resoldrem la seva petició a través de el mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

Conservarem l'evidència de les sol·licituds i respostes en l'exercici dels seus drets, durant el termini màxim de prescripció d'accions establert legalment, tenint en compte la legislació aplicable.

5.- Seguretat en el tractament Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els caps de el tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, FINCAS CARBONELL aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.