6 de maig de 2019

Deduccions a IRPF 2018 per habitatge habitual

La deducció per habitatge habitual tal com reflexa l'Agència Tributària continua disponible per a les adquisicions anteriors a 2013 o per a lloguers formalitzats abans del 2015. La deducció és del 15% de les quantitats invertides, fins a un màxim de 9.040 euros anuals si la base imposable és inferior a 17.707,20 euros en tots dos casos. Si està entre els 17.707,21 i els 24.107,20 euros cal aplicar aquesta fórmula per saber la deducció: 9.040 euros - [1,4125 x (B.I. - 17.707,20)]


Requisits per a desgravar l'habitatge habitual:

  • Que constitueixi la  residència habitual durant un temps continuat de, mínim, tres anys des de la seva compra
  • Que s'habiti l'habitatge abans de 12 mesos des de la data d'adquisició o fi de la seva construcció.
  • Que una vegada habitada, es faci amb caràcter permanent i durant almenys tres anys.


Deducció per lloguer de l'habitatge habitual

Només donarà dret a aplicar aquesta deducció als contribuents amb contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

Els contribuents que tinguin una base imposable inferior a 24.107,20 euros anuals podran deduir el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual.

La base imposable haurà de ser inferior a 24.107,20 euros tant en tributació individual com en tributació conjunta.

La base màxima de deducció: 9.040 euros anuals.


Deducció per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual

Només aplicable per a adquisicions anteriors a l'1 de gener de 2013.

Amb caràcter general, els contribuents podran aplicar la deducció per inversió en habitatge per les quantitats satisfetes en el període de què es tracti per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o vagi a constituir la residència habitual del contribuent.


Percentatge de deducció:

El percentatge de deducció aplicable a la base de deducció serà en tot cas del 7,50% en tram estatal, i del percentatge establert en la respectiva Comunitat Autònoma i, en defecte d'això, el 7,50% en el tram autonòmic.
Aquests percentatges s'apliquen tant a les quantitats satisfetes en l'exercici per a amortitzar el préstec sol•licitat, com a l'import satisfet, si escau, al comptat pel comprador.


Base de deducció:

La base màxima serà de 9.040 euros anuals.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin estat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris i altres despeses derivades d'aquesta.

En cas d'aplicació dels citats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació del citat instrument.

La base màxima de deducció serà única per a totes les quantitats invertides en habitatge habitual (adquisició, rehabilitació, construcció, ampliació o compte habitatge), amb excepció de les destinades a obres i instal·lacions d'adequació en habitatge habitual per raó de discapacitat, per a les quals existeix una base de deducció independent, sent totes dues deduccions compatibles entre si.


Supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial:

El contribuent podrà continuar practicant la deducció, en els supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial, per les quantitats satisfetes en el període impositiu per a l'adquisició de la qual va ser durant la vigència del matrimoni el seu habitatge habitual, sempre que continuï tenint aquesta condició per als fills comuns i el progenitor en la companyia del que quedin.

També podrà practicar-se la deducció per les quantitats satisfetes, si s’escau, per a l'adquisició de l'habitatge que constitueixi o vagi a constituir el seu habitatge habitual, en aquest cas la base de deducció serà conjunta per als dos habitatges


Inversions i despeses que no generen dret a deducció:

  • Les despeses de conservació o reparació.
  • Les millores.
  • L'adquisició de places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i, en general, els annexos o qualsevol altre element que no constitueixi l'habitatge pròpiament dit, sempre que s'adquireixin independentment d'aquesta.

Tram autonòmic de deducció a Catalunya:

Amb caràcter general: el 7,5%.

El 15% si es tracta de les obres d'adequació de l'habitatge habitual en persones amb discapacitat.


Règim especial: quan es tracti de contribuents que haguessin adquirit l'habitatge habitual abans del 30-07-2011, o satisfet quantitats per a la construcció de la mateixa abans d'aquesta data, el percentatge serà del 9%. Només es podrà aplicar aquest percentatge en cas d'adquisició i construcció de l'habitatge habitual, sense que pugui aplicar-se per als supòsits de rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual, o aportacions a comptes habitatges.

Per a l'aplicació del percentatge del 9% ha de donar-se alguna de les següents condicions:

  • Tenir 32 o menys anys d'edat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).
  • Haver estat en l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.
  • Tenir un grau de discapacitat física  igual o superior al 65% o al 33% en cas de discapacitat intel.lectual.
  • Formar part d'una unitat familiar que inclogui almenys un fill en la data de meritació de l'impost.

Per a poder gaudir del percentatge del 9% de deducció, és necessari que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en la declaració de l'IRPF del contribuent corresponent a l'exercici en el qual s'aplica la deducció no excedeixi de 30.000 euros.

En el cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tingui dret a la deducció per haver realitzat inversions en l'habitatge habitual durant l'exercici.


Construcció o ampliació d'habitatge habitual

Es poden desgravar les despeses de la construcció de l'habitatge habitual, quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o lliuri quantitats a compte al promotor d'aquelles, sempre que finalitzin en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió.

La deducció només serà aplicable quan el contribuent hagués satisfet quantitats amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

També les despeses d'ampliació d'habitatge habitual, quan es produeixi l'augment de la seva superfície habitable, mitjançant tancament de part descoberta o per qualsevol altre mitjà, de forma permanent i durant totes les èpoques de l'any. La deducció només serà aplicable quan s'hagin satisfet quantitats per tal concepte amb anterioritat a 1 de gener de 2013 sempre que, a més, les obres estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017.

El percentatge de deducció aplicable a la base de deducció serà en tot cas del 7,50% en la part estatal, i del 7,50%en l'autonòmica, és a dir, del 15%.


Ampliació de terminis per circumstàncies excepcionals

Concurs:

Si com a conseqüència de concurs, el promotor no finalitzés les obres de construcció abans de transcórrer el termini de quatre anys o no pogués efectuar el lliurament dels habitatges en el mateix termini, aquest quedarà ampliat en altres quatre anys.

En aquests casos, el termini de dotze mesos per a habitar l'habitatge de manera efectiva i amb caràcter permanent començarà a comptar-se a partir del lliurament.

Perquè l'ampliació prevista en aquest apartat faci efecte, el contribuent que estigui obligat a presentar declaració per l'impost, en el període impositiu en què s'hagués incomplit el termini inicial, haurà d'acompanyar a la mateixa punt els justificants que acreditin les seves inversions en habitatge com qualsevol document justificatiu d'haver-se produït alguna de les referides situacions.

En aquests supòsits, el contribuent no estarà obligat a efectuar cap ingrés per raó de l'incompliment del termini general de quatre anys de finalització de les obres de construcció.


Altres circumstàncies excepcionals:

Quan per altres circumstàncies excepcionals no imputables al contribuent i que suposin paralització de les obres, no puguin aquestes finalitzar-se abans de transcórrer el termini de quatre anys per a finalitzar la construcció, el contribuent podrà sol•licitar de l'Administració l'ampliació del termini.

La sol•licitud haurà de presentar-se en la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal durant els trenta dies següents a l'incompliment del termini.

A la sol.licitud hauran de figurar tant els motius que han provocat l'incompliment del termini com el període de temps que es considera necessari per a finalitzar les obres de construcció, el qual no podrà ser superior a quatre anys.

A l'efecte de l'assenyalat en el paràgraf anterior, el contribuent haurà d'aportar la justificació corresponent.


Obres d'instal·lació o adequació de l'habitatge habitual de discapacitat:

També podran aplicar la deducció per inversió en habitatge els contribuents que efectuïn en l'exercici pagaments per obres i instal.lacions d'adequació per a persones amb discapacitat en el seu habitatge habitual, inclosos els elements comuns de l'edifici i els que serveixin de pas necessari entre la finca i la via pública.

La deducció només serà aplicable quan s'hagin satisfet quantitats per tal concepte amb anterioritat a 1 de gener de 2013 sempre que, a més, les obres estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017.

Tractant-se d'obres de modificació dels elements comuns de l'edifici que serveixin de pas necessari entre la finca urbana i la via pública, així com les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per a superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat, podran aplicar també aquesta deducció els contribuents que siguin copropietaris de l'immoble en el qual es trobi l'habitatge.

La base màxima d'aquesta deducció serà de 12.080 euros anuals, i estarà constituïda per les quantitats satisfetes per l'execució de les obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual, inclosos les despeses originades que hagin estat a càrrec del contribuent amb discapacitat i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs i altres despeses derivades d'aquesta.

Aquest límit opera amb independència de la base màxima aplicable a la deducció per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.


Deducció autonòmica a Catalunya per lloguer d'habitatge habitual

Els contribuients poder deduir-se el 10% de les quotes pagades, fins un màxim de 300 euros anuals sempre que s'acompleixin els requisits següents: 

a.      Que es trobin en alguna de les situacions següents:

         - Tenir 32 anys o menys en la data de meritació de l'impost.
         - Haver estat en atur durant cent vuitanta-tres dies o més durant l'exercici.
         - Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
         - Ser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més.

b.     Que la seva base imposable total, menys el mínim personal i familiar no sigui superior a 20.000€ anuals.

c.      Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin del 10% dels rendiments nets del subjecte passiu.

Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 600€ anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa i compleixin els requisits establerts per les lletres b i c anteriors.

En el cas de tributació conjunta, si algun dels declarants es troba en alguna de les circumstàncies especificades per la lletra a) i pertany a una família nombrosa, l'import màxim de la deducció és de 600€, i el límit de la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, de la unitat familiar s'estableix en 30.000€.

Així mateix, cal tenir en compte que aquesta deducció només pot aplicar-se una vegada, amb independència que en un mateix subjecte passiu pugui concórrer més d'una circumstància de les assenyalades anteriorment.

A més, un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'un import de deducció superior a 600€. D'acord amb això, si en relació amb un mateix habitatge resulta que més d'un contribuent té dret a la deducció conforme a aquest precepte, cadascun d'ells podrà aplicar en la seva declaració una deducció per aquest concepte per l'import que s'obtingui de dividir la quantitat resultant de l'aplicació del 5% de la despesa total o el límit màxim de 600€, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

Els contribuents deuen, per part seva, identificar a l'arrendador o arrendadora de l'habitatge fent constar el seu NIF en la corresponent declaració-liquidació.Ens valora la noticia?
El seu parer és important per a nosaltres

Aquesta notícia té un total de 1 vots

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei