Administració de Patrimoni

Som experts en l’administració de Patrimoni Immobiliari per treure el màxim rendiment econòmic, sense preocupacions ni mals de caps pels nostres clients.

El nostre objectiu és trobar els millors arrendataris per aconseguir la màxima seguretat i rendibilitat, acompanyat d’una gestió àgil i eficaç de les incidències diàries que es puguin produir.

Posem a la seva disposició a un grup de professionals experimentats, que entre altres li donaran els següents serveis:


Gestió incidències

 • Gestió de les incidències. Notifiquem al propietari els problemes que apareguin a la finca, gestionem la seva solució i informem sobre la seva evolució, facilitant el contacte amb els millors professionals.
 • Conèixer i aplicar el marc legal de la propietat vertical i horitzontal, i la resta de lleis aplicables, perquè nostres clients estiguin completament coberts i assessorats.
 • Col·laboració amb els propietaris per prendre la millor decisió per als seus interessos, alliberant-lo d'una gran part de les seves responsabilitats, actuant de manera ràpida, eficient i amb un ventall de propostes davant qualsevol eventualitat sorgida en un immoble.
 • Assistència en la seva representació a les Juntes de la Comunitat de Propietaris.
 • Custòdia de la documentació


Gestió econòmica

 • Portem una comptabilitat en temps real, realitzant un pressupost de despeses i ingressos.
 • Presentem estats de compte mensual, clars, de manera senzilla i intel·ligible per a qualsevol persona, correctes i de conformitat amb els actuals principis comptables.
 • Informació al propietari en tot moment, sota demanda, sobre l'estat dels comptes.
 • Gestió integral de rebuts domiciliats i no domiciliats; Confecció, emissió i gestió.
 • No es paga absolutament cap despesa que no hagi estat prèviament autoritzada per la propietat. 
 • Liquidació i pagament d'impostos (IBI).
 • Possibilitat de contactar a l'Administrador de la comunitat de propietaris per al pagament de la quota de comunitat.
 • En cas de locals de negoci o comunitat de béns; declaracions i liquidacions d'impostos (IVA, IRPF,..), altes, baixes, etc..


Control de cobraments

 • Selecció d'inquilins a través d'auditories personals i econòmiques.
 • Rapidesa en la reclamació i seguiment d'impagats o altres.
 • Contractació clara on s'indiquen drets i obligacions de les parts.
 • En cas d'acumular més de dos rebuts impagats iniciem les accions legals pertinents amb la màxima celeritat.
 • Control, gestió amistosa i reclamació extrajudicial de cobrament dels rebuts pendents de pagament, efectuant els tràmits necessaris per aconseguir el cobrament dels impagats.


Seguiment Obres

 • Gestionar tot el que es refereix a obres o petites reparacions a les finques.
 • Assessorament sobre les obres obligatòries o necessàries a realitzar, ordenació de les mateixes, amb l'aprovació prèvia del propietari.
 • Obtenció de pressupostos econòmics per a obres, reparacions,...
 • Seguiment i control de les mateixes.
 • Liquidació i pagament de les empreses intervinents i repercussió als inquilins de les despeses que els corresponguin.


Tràmits a diferents entitats

 • Tràmits amb les companyies proveïdores de serveis i subministraments com puguin ser aigua, llum, ascensors, telèfon, neteja, assegurances, etc.
 • Manteniment d'ascensors, neteja escala, manteniments puntuals: porter electrònic, antena, etc…
 • Gestió de les assegurances socials, nòmines porters, Prevenció de riscos laborals, I.R.P.F., si els hagués.


Comercialització, renovacions i rescissions

 • Assessorament en la nova contractació i en la renovació de contractes amb les clàusules més aconsellables, així com actualitzacions de renda, traspassos, notificacions de venciments de contractes, documents de subvenció, etc.
 • Difusió de l'oferta per diversos mitjans; Internet, publicacions especialitzades del sector, anuncis en general. 
 • Una xarxa comercial i una borsa immobiliària mantenen actiu tot el patrimoni llogat.
 • Recerca de nous arrendataris a la finalització dels arrendaments contractats.
 • Selecció d'un inquilí adequat a les necessitats del propietari, a través d'auditories personals i econòmiques. 
 • Formalització de contractes amb les clàusules més aconsellables.
 • Tramitacions de cèdules d’habitabilitat.
 • Gestió de les fiances davant l’Institut Català del Sòl.
 • Pagaments d’impostos i serveis que corresponguin.
 • Recepció de claus al terme de l'arrendament, inspecció del pis o local i liquidació final.
 • Gestionem l’obtenció dels documents necessaris per la contractació del lloguer amb professionals de confiança:
  • Certificat d'eficiència energètica.
  • Inspecció Tècnica d'Edificis.
  • Cèdula d'Habitabilitat.
  • Certificat Baixa tensió.

Contacte amb nosaltres

Si vols fer-nos una consulta, escriu-nos!

contacta'ns

El formulari ha estat enviat correctament.