Administració de Comunitats

Som experts en l’administració de Comunitats de Propietaris, aportant com a valor afegit la nostra experiència de més de 85 anys així com una professionalitat demostrada al llarg dels anys.

Gestionem el funcionament de cada Comunitat de Propietaris de forma personalitzada, d’acord amb les necessitats diàries de cada finca, i sempre d’acord amb els acords de la Junta de Propietaris i amb contacte permanent amb el President de la Comunitat.

Els nostres professionals són experts en el Règim Jurídic Català relatiu a la Propietat Horitzontal i el principi bàsic de la nostra actuació és en base a la llei.

A continuació, li exposem una relació dels serveis que oferim a la seva Comunitat de Propietaris:


Gestió d’incidències

 • Adoptar les mesures oportunes i realitzar tot allò necessari per a conservar els bens i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat.
 • Resoldre les incidències diàries que es produeixin a la Comunitat de Propietaris i gestionar la seva resolució d’acord amb el seu President.
 • Vetllar per la bona convivència i la harmonia entre els veïns de la Comunitat, mediant en els casos que així sigui necessari en els conflictes d’interessos entre els propietaris.
 • Disposem d’un programa informàtic que ens permet fer un seguiment acurat de totes i cadascuna de les incidències que es donen en la comunitat.
 • Redactar les circulars, convocatòries y Actes, i notificar les mateixes als copropietaris. Transcripció de les Actes al Llibre d’Actes.
 • Presentació d’instàncies davant les Administracions Públiques.
 • Elaboració i/o seguiment de contractes laborals d’empleats al servei de la Comunitat. Compliment del conveni. Previsió de Riscos Laborals.
 • Tramitació i pagament dels impostos de la Comunitat, com IRPF, IVA i altres impostos.
 • Custòdia de la documentació de la Comunitat.


Gestió econòmica

 • Preparació dels comptes anuals per ser presentats en la Junta Ordinària anual, sent prèviament revisats pel President de la Comunitat de Propietaris.
 • Reducció en la mesura del possible de les despeses de la Comunitat, sempre mantenint la qualitat dels serveis prestats.
 • Elaboració acurada del pressupost anual de les despeses de la finca, establint les quotes suficients per cobrir-les.
 • A través de la nostra pàgina web es poden visualitzar els moviments econòmics de la Comunitat així com tots els documents, escriptures i contractes que pertanyin a la mateixa.


Control morositat

 • Tenir cura de que els propietaris compleixin amb les seves obligacions econòmiques i fer el seguiment oportú en els casos de retards en el pagament de les quotes i sobretot en el d’impagaments.
 • En el cas d’impagaments, ho posem d’immediat en coneixement del President i si és necessari es convoca una Junta Extraordinària per aprovar les accions a dur a terme.
 •  Preparació de tota  la documentació necessària per donar trasllat als advocats per interposar demandes per morositat.


Gestió obres

 • Execució de les obres de conservació i  reparació de caràcter urgent.
 • Sol·licitud de pressupostos d’obres de rehabilitació a empreses de confiança i anys d’experiència contrastada en el sector i amb totes les garanties necessàries.
 • Recomanació de contractació de tècnic qualificat per analitzar els pressupostos obtinguts i efectuar un comparatiu entre els mateixos.
 • Seguiment dels tràmits administratius davant dels serveis tècnics de l’Ajuntament i pagament dels impostos i les taxes urbanístiques.
 • Informació, assessorament i tramitació de les subvencions vigents per les obres de rehabilitació.
 • Preparació d’estudis de recaptació de fons i/o derrames de la comunitat per fer front a les obres.

Contacte amb nosaltres

Si vols fer-nos una consulta, escriu-nos!

contacta'ns

El formulari ha estat enviat correctament.