9 de març de 2022

Fons Next Generation per rehabilitació d’habitatges

Amb l’objectiu de reflotar les economies dels diferents integrants de la UE, s’han creat uns Fons de Recuperació amb diferents eixos actuaris
Un d’aquests eixos son els Fons Next Generation per rehabilitació d’habitatges


La pandèmia ha suposat una gran crisi a tots els nivells: sanitari, laboral, social i també ha afectat a l’habitatge. Els Fons Next Generation per rehabilitació d’habitatges inclouen específicament un eix centrat en l'impuls de les actuacions de rehabilitació i millora del parc immobiliari, tant en àmbits urbans com rurals. Es cerca potenciar actuacions integrals que contribueixin a millorar la qualitat, l'estat de conservació, l'accessibilitat i la digitalització dels edificis, amb un gran focus  en l'àmbit de l'energia i la sostenibilitat. Un altre objectiu és fomentar la construcció d'habitatge en lloguer social amb estàndards de la màxima qualitat i eficiència.


Fons Next Generation per rehabilitació d’habitatges

La Unió Europea ha destinat 150.000 milions d'euros al projecte a Espanya, dels quals, 72.000 milions d'euros, seran a fons perdut. El seu objectiu és impulsar l'ocupació i la recuperació econòmica, apostant per la modernització urbana i l'accés a l'habitatge.

Dins d’aquest marc, El Pla de Rehabilitació i Regeneració Urbana comptarà amb 6.820 milions d'euros fins a 2023 destinats íntegrament a l'habitatge social i la rehabilitació d'edificis i habitatges tant públics com privats.


A Espanya hi ha més de 9 milions d’habitatges que necessiten una bona rehabilitació ja que més de la meitat dels habitatges que hi ha es van construir abans del 1981. De manera addicional, s'inclou un paquet dirigit específicament a actuacions en municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants, contribuint a abordar el Repte Demogràfic des de la regeneració urbana i rural. Sens dubte, els Fons Next Generation per rehabilitació d’habitatges son una gran oportunitat per les comunitats de propietaris de gaudir d’unes línies de fons sense precedents.


Objectius del Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana

Hi ha alguns objectius que són coincidents amb la darrera Llei Estat de Lloguer i Habitatge com pot ser la pròpia activació del sector i la facilitació a la ciutadania d’habitatge social Els objectius especificats del Pla són:

 • Impulsar la rehabilitació del parc edificat a Espanya
 • Incrementar el parc d'habitatge en lloguer social
 • Potenciar els edificis energèticament eficients
 • Contribuint a l'activació del sector immobiliari
 • Generar ocupació i activitat en el curt termini

Com a objectiu específic busca aconseguir unes taxes de rehabilitació energètica significativament superiors a les actuals que permetin avançar el compliment dels objectius de rehabilitació contemplats en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima i en l'Estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica en el sector de l'edificació a Espanya.

Especialment, impulsarà l'activitat de rehabilitació i regeneració urbana com a peça clau en la reactivació del sector de la construcció i immobiliari i en el compliment dels compromisos europeus i nacionals en matèria d'energia i clima, i de digitalització.

De manera addicional, s'inclou un paquet dirigit específicament a actuacions en municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants, contribuint a abordar el Repte Demogràfic des de la regeneració urbana i rural.


6 programes en la distribució dels fons

 1. Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials. Consistirà en operacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana de gran escala, en barris o zones delimitades en funció del seu nivell de renda i que tindrà especial incidència en col·lectius vulnerables, inclosos en l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica.
 2. Programa de construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients. L’objectiu és donar suport al desenvolupament d'un conjunt de mesures desenvolupades per les diferents administracions públiques per a incrementar substancialment l'oferta d'habitatge en lloguer a preu assequible, comptant amb la col·laboració del sector privat.
 3. Programa de rehabilitació energètica d'edificis. Promou la rehabilitació energètica d'edificis existents d'habitatges i altres usos, mitjançant actuacions d'estalvi i eficiència energètica i incorporació energies renovables.
 4. Programa de regeneració i repte demogràfic. Cerca millorar l'eficiència energètica d'edificis, la generació i consum d'energies renovables i assegurar el desplegament de la mobilitat elèctrica. Està dirigit a projectes públics i privats en municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants.
 5. Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics. Potencia la rehabilitació sostenible amb el focus a l’eficiència energètica del parc públic institucional, de Comunitats Autònomes i entitats locals per a tota mena d'edificis de titularitat pública d'ús públic. 
 6. Programa d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola. Impulsa l'aprovació de plans d'acció local que, a més de permetre la implementació efectiva de l'Agenda Urbana Espanyola, exemplifiquin, a manera de projectes pilot, la metodologia, el procés seguit i el resultat final per a orientar a altres entitats locals a fer els seus propis.


Petició de Fons Next Generation per rehabilitació d’habitatges

Quan es tracta de demanar ajudes, finançament tou o subvencions a fons perdut el gran problema acostuma a ser la burocràcia. 

Saber si podem accedir-hi, com hem de fer-ho, en quins terminis i quina documentació presentar acostuma a ser un procés del tot enrevessat per qui no estigui avesat a treballar amb l’administració pública.  

Per falicitar la tramitació de Fons Next Generation per rehabilitació d’habitatges l’administració espanyola ha creat la pàgina web Plan de recuperación. Té l’objectiu d’informar a la ciutadania i de canalitzar els fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisi del COVID-19 i, a través de reformes i inversions, construir un futur més sostenible.

Els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es divideixen entre licitacions i subvencions i ajudes.  Es distribueixen a través de convocatòries que són publicades pels ministeris, les empreses públiques estatals, les comunitats autònomes, els ajuntaments i altres entitats locals.  Hi ha convocatòries per licitacions, subvencions i ajudes. A la pàgina web del Plan de Recuperación hi ha un enllaç perquè tant les persones físiques o jurídiques puguin buscar el llistat de convocatòries que s’ofereixen.    

Cal esmentar que totes les actuacions que reculli el pla han d’estar compromeses abans de novembre de 2023 i finalitzades al juny de 2026


Els Fons Next Generation per rehabilitació d’habitatges representen una gran oportunitat per les comunitats de propietaris d’accedir a unes subvencions que els permetrà la rehabilitació eficient de l’edifici de forma poc onerosa


Ens valora la noticia?
El seu parer és important per a nosaltres

Aquesta notícia té un total de 14 vots

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei