30 de setembre de 2022

Subvencions lloguer per a joves

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va anunciar el passat agost la creació de subvencions lloguer per a joves. El 28 de setembre de 2022 es va obrir el termini de presentació de sol·licituds que acabarà el proper 7 d’octubre de 2022


Les subvencions lloguer per a joves arribaran fins a  250 euros mensuals, i es concediran en funció de la casuística personal de cada persona. Els tres grans ítems que marcaran l’import de l’ajuda seran l’edat de qui la sol·liciti, que ha de tenir com a màxim 36 anys en el moment de la sol·licitud,  el preu de lloguer de l’habitatge i els ingressos personals..

L'objectiu és que puguin començar a donar a partir de l'octubre després de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat


La dotació pressupostària és de 29 milions d'euros dels 400 milions que el govern espanyol ha repartit entre les comunitats. És una partida que sembla del tot  insuficient. A la convocatòria de juny a Catalunya es van presentar més de 38.000 sol·licituds. Se'n van poder concedir 9.666. La dotació actual es podria ampliar amb fons propis de la Generalitat. 

La Llei estatal de lloguer i habitatge 2021 va  desbloquejar el capítol referit a la regulació del preu de lloguer, amb aquest nova acció es cerca dinamitzar el sector i afavorir la independització domiciliària dels joves.


Requisits per demanar les subvencions de lloguer per a joves

 1. Viure i tenir la residència oficial a Catalunya
 2. No tenir més de 36 anys quan es demani la subvenció
 3. Tenir una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer. Els ingressos de la unitat de convivència no podran excedir en 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) que representen 23.664,16 € anuals
 4. Estar empadronat a l’habitatge objecte de les subvencions lloguer per a joves
 5. La sol·licitud haurà d’incloure els ingressos de les persones que habitin habitualment l’habitatge en qüestió encara que no constin com a llogaters al contracte d’arrendament. En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d'habitació només s'inclourà els ingressos anuals de la persona arrendatària, qui lloga l’habitació. 
 6. Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, i demanen individualment aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals anuals de cada una
 7. El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, publicada al BOE 
 8. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 9. Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 6 rebuts de lloguer pagats.
 10. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003
 11. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social


Preu de lloguer per demanar les subvencions de lloguer per a joves

El preu màxim de lloguer de l’habitatge objecte de la petició de subvenció és diferent en funció de si es demana per a un immoble o per a una habitació. També dependrà des de quina demarcació catalana es demani.


Import màxim de lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge en funció de la demarcació:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre, 600 euros


Aquest import pujarà a 900 euros mensuals per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable a tot el territori de Catalunya amb l’excepció de  l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que serà de 1.100 euros.


Import màxim de lloguer o preu de cessió mensual d’habitació en funció de la demarcació:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l'Ebre: 300 euros


Com demanar les subvencions de lloguer per a joves

Presencialment: a les Borses de mediació per al lloguer social o a les Oficines locals d'habitatge i Als punts que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i pels que estableix l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Telemàticament: a traves del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas és requisit imprescindible tenir una identificació digital oficial com l’idCAT 


Documentació necessària per demanar les subvencions de lloguer per a joves

 • Document nacional d’identitat vigent
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral
 • Llibre de família, si s'escau
 • El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant
 • En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador
 • Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 6 mesos
 • Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Acreditació del Departament de Drets Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat
 • Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)


Ens valora la noticia?
El seu parer és important per a nosaltres

Aquesta notícia té un total de 2 vots

El formulari ha estat enviat correctament.

1929-2019: 90 anys al seu servei